TTHERM_00185640
Phosphorylated Peptidesphosphorylation site(s)PTM Score
pTPpSpSDYEDNPNIYKS1039;S1040 T1037 65.2076
pTPpSpSDYEDNPNIYKS1039;S1040 T1037 31.2702