TTHERM_00958790

Length: 482 bp

protein Sequence

MDIISQNLLGTQEAKYKLALHLQNRKKVKEMYRMKGVQMLDKPELVISDIQEPNIKPQQALIYQTMKSELTKKGYSDFRFLGQGVQGLVLLAKDSKTKMRYAIKGVQVRDPQGKLDEDLNNQVKQEVEILKKCRDSPYVVSLIDQFEGQQFSYLVLTECQERNQNKRLNEISAIKYANDIAQGLYYIHSKNCLVNDLKMDNILIDYHGNAVVSDFGLADNIINKSGYTNNQYMGNLLYQAPECCDPSDPYIGKVYHDEYLKLGITVRQEPSNRGINFNLASNKHKQLNFNDEFKNFVYHKQLKYIIEGLTNFVPRNRMPIKEALIILKGIISFEFQLDDMLIEMIDGNTQQFTSSLKNEIEFVRDLSNKFYPIMYICVFQSTSFVKFFKVKMNRPQTQSQQKIIKKDNIIILELVNESTLNYDDANYENEGIIVINRPFLKKYQIYLYDKNSIMIFDEKINAELTNFHIQNSREQLIFQNDF*