TTHERM_00974260

Length: 561 bp

protein Sequence

MILKQLIKYQFSNIRPMRVKYVLQSNHTMFNLNHFRSALAAYYYARSNGASFILHLDDIKDQSDHLDFRDLYTGILKQCINWDEGYQNQYEEEGQLGPYESSKKLDRYKEIAEQLIKEGKAYRCFCDKETHIQQNNLIYKNNKIPQYSGVCRNLTEEQIQKKLNDKVEYCIRLKTDELTRDPYKKIFYKDEIQLNPFIYQAFLYDMIIFKTNGQPSKFFSFSIDDIDQKITHVVRNQEWMKDIPKQQVIYQLLNHQDQPKFFHLPNMLDSNHRYFKNEELFRYFQVKDFIKQGVSIQALANFVITQIWRNQVVNQKIKQLKEEGKTQDEIYALELYSPEYLMNSFTMQDVKQESFEYDQLKLNYFNRYFIRQKYMPLFGDDISQKQSDKLINEFREILIQQLGPDFQEAIDRVKDKNIVQIIEIVTNRIRKYEDLSSYPFFFTDPTYNTQREKSSRELVFKDPVINQKYAQVIKDMINIYNKKLADSQFDESNINKQISYYIKNVNSKLDKDVYYKFLRFTLTGYHQSHAIGLVSQIIGKSACLRRLRNMQKLLEEVPQQE*